Nguyễn Tuấn Anh
Ngày đăng ký: 11/10/2017
Truy cập gần nhất: 11/10/2017
Thông tin chung
Giới tính
Nam
Ngày sinh
26/10/2017
Quê quán
Nam Định
Địa chỉ thường trú
Nam Định
Thông tin đào tạo
Hệ đào tạo
Cao đẳng
Khóa Đại học
1998-2000
Khoa/Viện Đại học
Ngành Đại học
Chăn nuôi - thú y
Thông tin nghề nghiệp
Nơi công tác
Vị trí công tác